Văn Phòng OXFORD UNIVERSITY PRESS

Địa chỉ

Viettel Tower, 285 Cach Mang Thang Tam St., Dist.3, HCMC

Diện tích

250 m2

Design : APA Team